BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành chương trình phối hợp hoạt động năm học 2018 - 2019 (sau đây gọi là Chương trình phối hợp) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào thiếu niên và các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

4. Chương trình phối hợp phải được thực hiện, kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả của hai ngành từ cấp Trung ương đến địa phương.

5. Sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong việc triển khai các hoạt động phối hợp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết 29-NQTW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư TW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; chính sách của Đảng, Nhà nước thu hút nhân tài về nước làm việc đối với lưu học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Tuyên truyền về Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X. Tuyên truyền và triển khai Luật trẻ em, triển khai Đề án tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2018 - 2022; tuyên truyền, định hướng cách sử dụng, khai thác các thông tin trên mạng xã hội, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên trường học trên các kênh thông tin của Đoàn, Hội, Đội; tuyên truyền việc triển khai đề án đưa nội dung giáo dục quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân... Tuyên truyền về lịch sử dân tộc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và thông qua các phong trào của Đoàn, Hội, Đội.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong các cơ sở giáo dục; Tăng cường các hoạt động xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong trường học, học sinh, sinh viên; Đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.

3. Tổ chức các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế thông qua các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục; các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Sinh viên 5 tốt”, “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt”, “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Sáng tạo trẻ”... của Đoàn, Hội, Đội.

4. Tổ chức các hoạt động triển khai phong trào Thanh niên tình nguyện; hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; triển khai quảng bá các chương trình học bổng của Bộ GDĐT quản lý đến học sinh, sinh viên.

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng sử dụng, bảo quản các nhà vệ sinh và công trình nước sạch của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; nhằm giáo dục, nâng cao có ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường. Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh và các công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục.

6. Rà soát, hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động, trò chơi trong nhà trường phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh, sinh viên, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

7. Phối hợp kiểm tra, khảo sát hàng năm về việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

8. Các hoạt động phối hợp cụ thể

- Hoạt động phối hợp quy mô toàn quốc: Phụ lục 1.

- Hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện: Phụ lục 2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình phối hợp cùng cấp.

- Thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động quy mô cấp toàn quốc.

- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương và cơ sở giáo dục.

2. Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp

- Các sở giáo dục và đào tạo và tỉnh/thành đoàn tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động của năm học 2018 - 2019.

- Thống nhất các hoạt động tại địa phương theo quy mô cấp tỉnh, huyện; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động cấp tỉnh, toàn quốc do tỉnh, Trung ương chỉ đạo.

- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình phối hợp này; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

- Cấp phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức Đoàn cùng cấp tiến hành sơ kết học kỳ I, tổng kết khi kết thúc năm học 2018 - 2019; xây dựng báo cáo chung việc thực hiện Chương trình phối hợp và gửi về sở giáo dục và đào tạo và tỉnh/thành đoàn trước ngày 15/6/2019.

3. Các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục

- Các cơ sở giáo dục căn cứ Chương trình phối hợp để xây dựng kế hoạch, lồng ghép triển khai trong chương trình hoạt động năm học; bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa, đơn vị chủ trì tham mưu, phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục theo quy định.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tham mưu và thực hiện có hiệu quả.

- Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (02 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

4. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành Trung ương có trường đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp.

 

TM. BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HCM
BÍ THƯ
Nguyễn Ngọc Lương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Nơi nhận:
- Đ/c Trương Thị Mai, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Ban TW của Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN, NĐ của Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ, ngành TW có trường đào tạo;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VP. Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Hội LHTNVN;
- Hội SVVN;
- Các Sở GDĐT; (để thực hiện)
- Các ĐH, HV, các trường ĐH; CĐSP, TCSP; (để thực hiện)
- Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT; (để thực hiện)
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; (để thực hiện)
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn; (để thực hiện)
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV, Ban TNTH.

 

PHỤ LỤC 1

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP QUY MÔ TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo chương trình số 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 30 tháng 8 năm 2018)

TT

Các hoạt động

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian (dự kiến)

Nguồn kinh phí

I

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên

1.

Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 1501/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”

Bộ GDĐT, TW Đoàn

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

- Ban Tuyên giáo

Tháng 10/2018

NS

2.

Hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2018 - 2022

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

3.

Hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2019 - 2022; các hoạt động giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè gắn với kỷ niệm 60 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

TW Đoàn, Bộ GDĐT

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

4.

Tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực học đường; Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”.

TW Đoàn, Bộ GDĐT.

- Ban TNTH

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTrH

- Ban Tuyên giáo

Tháng 11/2018 và Tháng 3/2019

NS + XHH

5.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

Bộ GDĐT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- Ban Tuyên giáo

- Ban TNTH

Tháng 2-6/2019

NS + XHH

6.

Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác, Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III.

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Ban Tuyên giáo

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

Tháng 3 - 5/2019

XHH

7.

Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

8.

Tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018.

TW Đoàn

- Ban ĐKTHTN

- Vụ GDCTHSSV

- Cục NG&CBQLGD

- CĐ GDVN

Tháng 11/2018

NS + XHH

9.

Tổ chức Chương trình Xuân biên giới, Tết biển đảo.

TW Đoàn

- Ban Tuyên giáo

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 1/2019

NS + XHH

10.

Tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2019.

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 4/2019

XHH

11.

Tổ chức hành trình trải nghiệm đến với các di tích lịch sử; Cuộc thi MV hát quốc ca, thi MV chào cờ đầu tuần, đồng diễn nghi thức Đội.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS

12.

Tổ chức cuộc thi “Nét đẹp tình thầy trò” gắn với các diễn đàn về văn hóa ứng xử trong nhà trường

TW Đoàn, Bộ GDĐT

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

II

Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

1.

Tổ chức Liên hoan Thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc năm 2019.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 7/2019

NS

2.

Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; trao giải thưởng Kim Đồng; giải thưởng Cánh én hồng năm 2019.

TW Đoàn

- Ban TNTH

- TW Hội SVVN

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- Vụ TĐKT

Tháng 01/2019

05/2019

11/2018

NS + XHH

3.

Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Bộ GDĐT

- Vụ KHCN&MT

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

Tháng 6/2019

NS+XHH

4.

Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019.

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

- Vụ GDTH

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 4/2019 - 11/2019

XHH

5.

Tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm Tiếng Anh sinh viên toàn quốc.

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- BQL Đề án NNQG

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 12/2018

NS

6.

Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần II, năm 2018.

TW Đoàn

- Ban TNTH

- BQL Đề án NNQG

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTrH

Tháng 9/2018 - 12/2018

NS + XHH

7.

Hội thi Tin học trẻ lần 25, năm 2019

TW Đoàn

- TTKHCN&PTTNT

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDTrH

- Vụ GDTH

- Vụ GDTX

- Cục CNTT

Tháng 7/2019

NS + XHH

8.

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Bộ GDĐT

- Vụ GDTrH

- Vụ KHCN&MT

- Vụ GDCTHSSV

- Cục CNTT

- Ban TNTH

Năm 2019

NS + XHH

9.

Tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc sách, phát triển văn hóa đọc, Ngày hội “Đọc sách vì tương lai”, trao Giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” năm 2019.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCT&CTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

10.

Phát động và triển khai cuộc thi “Em yêu khoa học” lần thứ I, năm học 2018-2019; hướng dẫn triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi với chủ đề “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”.

TW Đoàn, Bộ GDĐT

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

11.

Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo Chương trình phối hợp số 137

TW Đoàn Bộ GDĐT

- Báo Nhi đồng

- Vụ GDCTHSSV

Cả năm học

NS + XHH

III

Tổ chức hoạt động tình nguyện, tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

1.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ TĐKT

Tháng 4/2019-7/2019

XHH

2.

Triển khai chương trình giáo dục nước sạch cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Ban TNTH

- Vụ GDTC

- Vụ GDTH

Cả năm học

XHH

3.

Tổ chức Lễ khai giảng và phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 9/2018

NS

4.

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ II, năm 2018.

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

Tháng 10/2018- 3/2019

NS + XHH

5.

Giải Bóng rổ U17.

Bộ GDĐT

- Vụ GDTC

- Vụ GDTrH

- Ban TNTH

Tháng 4/2019

NS + XHH

6.

Tổ chức Giải bơi học sinh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc “Đường đua xanh”

Bộ GDĐT

- Vụ GDTC

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 8/2019

NS + XHH

7.

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018 - FITS 2018

Bộ GDĐT

- Bộ LĐTBXH;

- Bộ KHCN;

- TW Đoàn;

- VCCI

Tháng 10/2018

NS + XHH

IV

Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội

1.

Tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 6,7,8/2019

NS + XHH

2.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho GV-TPT, chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội của ngành Giáo dục các tỉnh/thành phố.

TW Đoàn

- HV TTN VN

- Ban CTTN

- Cục NG&CBQLGD

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 5/2019

NS + XHH

3.

Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực tư vấn học đường cho giáo viên làm công tác Đoàn/Đội trong các trường phổ thông.

Bộ GDĐT

- Cục NG&CBQLGD

- Vụ GDCTHSSV

- Ban TNTH

Tháng 7/2019

NS

4.

Hội nghị Ban Thư ký, Ban Chấp hành Trung ương Hội SVVN.

Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2018-2019.

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

Tháng 1/2019

7/2019

NS

5.

Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ GDCTHSSV

Tháng 7,8,9/2019

NS

6.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bộ GDĐT, TW Đoàn

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 11/2018, 4/2019

NS

7.

Tuyên dương và trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

TW Đoàn, Bộ GDĐT

- Ban TNTH

- Vụ GDCTHSSV

- Vụ TĐKT

- Cục NG&CBQLGD

- CĐ GDVN

Tháng 11/2018

NS + XHH

 

PHỤ LỤC 2

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CẤP CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo chương trình số 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 30 tháng 8 năm 2018)

TT

Các hoạt động

Chủ trì

Thời gian tổ chức

I

Giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh, sinh viên

1.

Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường trong học sinh” phổ thông.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

2.

Triển khai ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong khối tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong khối trung học cơ sở.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 01- 6/2019

3.

Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh, sinh viên.

Ngành GD

Cả năm học

4.

Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

5.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hành trình đến với địa chỉ đỏ”...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

6.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong học sinh, sinh viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

7.

Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

8.

Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

9.

Triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2018 - 2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

10.

Triển khai Ngày hội “Sắc màu tuổi thơ” và cuộc thi vẽ tranh “Vườn trường mơ ước của em”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

11.

Tổ chức tập huấn kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

12.

Đưa các trò chơi văn hóa dân gian vào nhà trường, các hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa, trò chơi dân gian, thể thao cho thiếu nhi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

II

Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên

1.

Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” trong học sinh, sinh viên; ngành Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các học sinh đạt các danh hiệu các cấp.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

2.

Tổ chức các hội nghị khoa học trẻ, diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, học sinh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

3.

Tổ chức Chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

4.

Thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm “Lý luận trẻ” trong các trường đại học.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

III

Tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

1.

Liên hoan tuyên truyền măng non, bảo vệ môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích; tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh học đường, y tế học đường, bảo hiểm y tế cho học sinh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng 6 - 8/2017

2.

Phối hợp triển khai các chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thiếu nhi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngành GD

Cả năm học

3.

Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, khởi nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Ngành GD, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

4.

Tổ chức Tháng Thanh niên, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” năm 2019.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

5.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngành GD

Cả năm học

6.

Tổ chức Liên hoan “Thiếu nhi nghèo vượt khó” các cấp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

7.

Tổ chức đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên ngành đào tạo phù hợp về tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

8.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học cho thiếu nhi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngành GD

Cả năm học

9.

Tổ chức các mô hình huấn luyện kỹ năng, trại hè trải nghiệm cho thiếu nhi.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

10.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng sử dụng, bảo quản các nhà vệ sinh và công trình nước sạch của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh và các công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục.

Ngành GD, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

IV

Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội.

1.

Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh theo Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT.

Ngành GD, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

2.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

3.

Chỉ đạo, tạo điều kiện để các trường tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X.

TW HSVVN

Cả năm học

4.

Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên, Hội LHTNVN; đối với giáo viên-TPT Đội.

Ngành GD

Cả năm học

5.

Tổ chức các hoạt động bàn giao thiếu nhi, đội viên, học sinh, đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương nơi cư trú.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm học

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN năm 2018 giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành

Số hiệu 750/CTr-BGDĐT-TWDTN Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN năm 2018 giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close