VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10044/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của Công ty CP Tiến Hưng về C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 11680/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 9 năm 2018 về xử lý các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng liên quan đến việc xác minh các Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu AANZ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Tiến Hưng theo đúng quy định của pháp luật, không gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không để khiếu nại nhiều lần, vượt cấp; có văn bản trả lời doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cty CP Tiến Hưng (KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10044/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh, kiến nghị về C/O mẫu AANZ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10044/VPCP-V.I Ngày ban hành 20/10/2018
Ngày có hiệu lực 20/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10044/VPCP-V.I năm 2018 về phản ánh, kiến nghị về C/O mẫu AANZ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close