BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1621/TCT-DNNCN
V/v: giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Pha.
(Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Số điện thoại: 0383381144)

Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Pha về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu Honda Vario150, Vario 125 gửi kèm theo công văn số 564/VPCP-KSTT ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh, kiến nghị của công dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì trường hợp giá chuyển nhượng của xe máy nhập khẩu Honda có Tên thương mại VARIO 150, thể tích làm việc 149,32 cm3 là 48.500.000 đồng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ là 68.950.000 đồng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại Bảng giá.

Ngày 21/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019) thì xe máy nhập khẩu Nhãn hiệu Honda có Tên thương mại VARIO 150, thể tích làm việc 149,32 cm3 có giá chuyển nhượng trên thị trường biến động từ 5% trở lên so với giá tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

Ngày 09/04/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 618/QĐ- BTC về ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (có hiệu lực từ ngày 10/04/2019), trong đó đã điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ xe máy Honda VARIO 150 thể tích làm việc 149,32 cm3 từ 68.950.000 đồng về 50.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Nguyễn Văn Pha được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1621/TCT-DNNCN năm 2019 về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1621/TCT-DNNCN Ngày ban hành 23/04/2019
Ngày có hiệu lực 23/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1621/TCT-DNNCN năm 2019 về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close