BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
(Số 18, Láng Hạ, Hà Nội)
- Công ty Rosneft Vietnam B.V.
(Villa 1C-A15, khu biệt thự An Phú, số 36 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số UPS-Rosneft/2019/01/0021 ngày 10/4/2019 của Công ty Rosneft Vietnam B.V, phiếu trình Bộ số 4844 ngày 4/4/2019 của Văn phòng Bộ Tài chính chuyển công văn số 1790/DKVN-TCKT ngày 3/4/2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí Lô 06.1.

Về vấn đề này, ngày 6/11/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 7231/TCHQ-TXNK trao đổi ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan đại diện cho Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận bảo lãnh và Cam kết với đại diện các nhà đầu tư nước ngoài) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 66/BKHĐT-PC ngày 3/01/2018 trả lời: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 06.1 ký ngày 19/5/1988, nghĩa vụ nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế cho các Bên nước ngoài được thực hiện phù hợp với pháp luật Việt Nam hiện hành và sau này. Pháp luật điều chỉnh thuế xuất, nhập khẩu hiện nay là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016”.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 202/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2018 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 1381/TCHQ-TXNK ngày 12/3/2019 (sau khi báo cáo Bộ Tài chính) trả lời Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Rosneft Vietnam B.V về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí Lô 06.1. Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Rosneft Vietnam B.V thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 202/TCHQ-TXNK, số 1381/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Rosneft Vietnam B.V được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trưởng TCHQ (để b/c);
- Vụ CST-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2294/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2294/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày có hiệu lực 19/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2294/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close