BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/XNK-XXHH
V/v tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 320/NVL/SC/2018 ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam về việc đề nghị tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Khoản 7 Điều 11 (Trách nhiệm của thương nhân được cấp Văn bản chấp thuận) Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN quy định:

“7. Định kỳ hàng tháng, trong tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, gửi báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này).”

Trong thời gian Công ty thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương không nhận được báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2015/TT-BCT nêu trên.

Để có cơ sở xem xét, cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương yêu cầu Công ty báo cáo các hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ đã phát hành. Trường hợp Công ty không thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương không xem xét, cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục trưởng Phan Văn Chinh (để b/c);
- Lưu; VT, XXHH, thinhvh.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1181/XNK-XXHH năm 2018 về tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 1181/XNK-XXHH Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1181/XNK-XXHH năm 2018 về tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close