TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm chất lượng Canada.
(Đ/c: Số 1, ngách 46/15, phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số KN01/01/2019/CANADA ngày 24/1/2019 của Công ty TNHH thực phẩm chất lượng Canada (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về trị giá hàng hóa nhập khẩu mặt hàng cá hồi ướp lạnh, nhập khẩu từ Nauy. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xử lý kết quả kiểm tra, tham vấn theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu không phải là mức giá để tính thuế mà là căn cứ để công chức hải quan thực hiện quản lý rủi ro về trị giá và là tài liệu nghiệp vụ lưu hành nội bộ trong ngành Hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu và đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1232/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 1232/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 29/01/2019
Ngày có hiệu lực 29/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1232/TXNK-TGHQ năm 2019 vướng mắc về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close