BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/TCT-DNNCN
V/v xác định số thuế TNCN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1/ Về việc thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP:

Điều 67 - Hiệu lực thi hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Nghị định 82/2018/NĐ-CP) quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2018.

2. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ khi Nghị định này có hiệu lực”.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai, nộp thuế TNCN theo đúng quy định từ ngày 10/7/2018.

2/ Xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết toán thuế TNCN năm 2018:

Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết toán thuế TNCN năm 2018 theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP như sau:

Thuế thu nhập cá nhân được giảm

=

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm

x

Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế cá nhân nhận từ 1/1/2018 đến 9/7/2018

x 50%

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế

Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương cá nhân được nhận bao gồm cả thu nhập trong Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và thu nhập ngoài Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết; trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị báo cáo Tổng cục Thuế để được giải quyết, hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Vụ PC;
- Vụ CST (BTC); Vụ PC (BTC)
- Website TCT;
- Lưu VT, DNNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1285/TCT-DNNCN năm 2019 xác định số thuế thu nhập cá nhân được giảm tại Khu kinh tế năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1285/TCT-DNNCN Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1285/TCT-DNNCN năm 2019 xác định số thuế thu nhập cá nhân được giảm tại Khu kinh tế năm 2018 do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close