TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1601/GSQL-TH
V/v giám sát xăng dầu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4040/HQHP-GSQL ngày 02/4/2018 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng liên quan tới công tác giám sát hàng hóa ra/vào kho xăng dầu và cung ứng cho tàu bay xuất cảnh; Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý đối với hành vi không cập nhật đầy đủ các tiêu chí của phần mềm quản lý kho theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, công văn số 4164/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2017:

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện cập nhật dữ liệu là không đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan để thu hồi Quyết định xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

2. Về việc ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và thương nhân kinh doanh xăng dầu về phần mềm quản lý xăng dầu đưa vào, đưa ra kho xăng dầu:

Hiện Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin & Thống kê hải quan) đã dự thảo xong chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và thương nhân kinh doanh xăng dầu về phần mềm quản lý đưa vào, đưa ra kho xăng dầu; theo đó Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau.

3. Về việc giám sát hàng hóa xuất/nhập tại kho xăng dầu:

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại mục b điểm 2.1 Bảng tổng hợp vướng mắc Thông tư số 69/2016/TT-BTC ban hành kèm theo công văn số 10424/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2016 của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

4. Về việc giám sát nhiên liệu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh:

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại điểm 18.1 Bảng tổng hợp vướng mắc Thông tư số 69/2016/TT-BTC ban hành kèm theo công văn số 10424/TCHQ-GSQL để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan TP.Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TH (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1601/GSQL-TH năm 2018 về giám sát xăng dầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 1601/GSQL-TH Ngày ban hành 31/05/2018
Ngày có hiệu lực 31/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1601/GSQL-TH năm 2018 về giám sát xăng dầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close