BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16550/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật được số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 162 phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- P. QLKD dược (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỢT 162 PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số 16550/QLD-ĐK ngày 24/08/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Taxedac Inf

VD-30226-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Tinidazol

EP 7.0

Pharmaceutical Works Polpharma SA

Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski

Poland

2

Egaldy

VD-30644-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Moxifloxacin HCl

EP 8.0

Dr Reddy’s Laboratories Ltd, CTO Unit-II

Plot No.110&111, Sri Venketeswara Co-operative Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh.

India

3

Levofoxaxime

VD-30646-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Levofloxacin hemihydrat

USP 38

Indo Gulf Company

Đ/c: 51/57, Dontad Street, 1st Floor, Off, No 11, Mumbai-400 009

India

4

Thepacodein capsules

VD-30660-18

05/07/2023

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Codein phosphat hemihydrat

DĐVN IV

Alcaloida Chemical Company

Kabay Janos Unit 29 Tiszavasvari, Hungary, 4440

Hungary

5

Metronidazole 500mg

VD-30683-18

05/07/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Metronidazole

EP 8.0

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski

Poland

6

Sestad

VD-30835-18

05/07/2023

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

Secnidazol

NSX

Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co., Ltd.

Yuedong Road, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang 312071

China

7

Vixbarin 400mg

VD-30909-18

05/07/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ribavirin

USP 38

Jinan Mingxin Pharmaceutical CO., LTD.

No. 7, Three road, Longshan High Tech, park, Zhangqiu City, Jinan City Shandong

China

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 16550/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 16550/QLD-ĐK Ngày ban hành 24/08/2018
Ngày có hiệu lực 24/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 16550/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close