BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17964/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 301/VDP ngày 21/08/2018 của Công ty CP dược phẩm trung ương Vidipha; Văn thư số 843/VPC-CV ngày 28/08/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc; Văn thư số 235/2018/ĐKT-ĐN ngày 29/08/2018 và văn thư số 249/2018/ĐKT-ĐN ngày 07/09/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm; Văn thư số 668/DHG-RA ngày 04/09/2018 và văn thư số 640/DHG-RA ngày 22/08/2018 của Công ty CP dược Hậu Giang; Văn thư số 132/2018/OPV-ĐK ngày 27/08/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV; Văn thư số 1460/CV/DPKH ngày 28/08/2018 của Công ty CP dược phẩm Khánh Hòa; Văn thư số 0918-173/DAV-RA ngày 06/09/2018 của Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn 17964/QLD-ĐK ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

Diacerein 50mg([1])

VD-21915-14

18/12/2019

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương

Diacerein

EP 8.0

Rakshit Drugs Private Limited

SY NO. 10/B, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Distric. A.P, India

INDIA

2.

Prednisolon 5mg([2])

VD-21916-14

18/12/2019

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương

Prednisolone

BP 2014

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1 Xianyao road, Xianju, Zhejiang, China

CHINA

3.

Vingomin([3])

VD-24908-16

15/07/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Methylergometrine maleate

USP 38

Teva Czech Industries S.R.O

Ostravska 29/305, 747 70 Opava-Komarov

Czech Republic

4.

Synerbone ([4])

VD-26862-17

22/06/2022

Công ty CPDP Imexpharm

Vitamin D3 (Cholecalciferol)

EP 9.0

DSM Nutritional Products Ltd.

- Địa chỉ trên COA: Branch Site Sisseln: CH- 4334 Sisseln, Switzerland

- Địa chỉ trên GMP: Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

5.

Paracetamol 650 mg ([5])

VD-26169-17

06/02/2022

Công ty CPDP Imexpharm

Paracetamol

BP 2016

Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.

No 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China

China

6.

Alphachymotrypsine(6)

VD-22957-15

19/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alpha Chymotrypsin

USP 32

Faizyme Laboratories (PTY) Ltd

Old Lansdowne Road, Philippi, Cape town, Western Cape, 7785, South Africa

South Africa

7.

Opetrypsin 4200 USP([6])

VD-21682-14

19/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Chymotrypsin

USP 32

Faizyme Laboratories (PTY) Ltd

Old Lansdowne Road, Philippi, Cape Town, Western Cape, 7785, South Africa.

South Africa

8.

PoncifDHG([7])

VD-25558-16

05/09/2021

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang.

Acid mefenamic

BP 2015

Baoji Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Caijiapo Economic And Technical Development Zone, Qishan County, Shaanxi Province, 722405 China.

China

9.

HAPACOL 80 ([8])

VD-20561-14

04/03/2019

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang.

Paracetamol

EP 8.0

SpecGx LLC

8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116, USA.

USA

10.

Fefasdin 60 ([9])

VD-26174-17

06/02/2022

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Fexofenadin hydroclorid

USP 35

Virupaksha Organics Limited

Survey No. 10, Gaddapotharam village, Jinnaram Mandai, Sangareddy Dist.- 502 319, Telangana, India.

India

11.

Magnesi sulfate Kabi 15%([10])

VD-19567-13

10/09/2019

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Magnesi sulfat heptahydrat

EP 9.0

Macco Organiques, s.r.o.

Zahradní 1938/46c, 792 01 Bruntál, Czech Republic

Czech Republic

 

 


[1] Thay đổi cơ sở sản xuất dược chất, tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 3641/QLD-ĐK ngày 27/03/2017 của Cục Quản lý Dược

[2] Thay đổi tên cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở sản xuất dược chất, tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 11852/QLD-ĐK ngày 10/08/2017 của Cục Quản lý Dược

[3] Thay đổi cơ sở sản xuất dược chất, tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 18545/QLD-ĐK ngày 10/11/2017 của Cục Quản lý Dược

[4] Điều chỉnh địa chỉ cơ sở sản xuất dược chất, cập nhật tiêu chuẩn chất lượng dược/chất theo hồ sơ thông thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, mã hồ sơ: 2323/TĐTN, ngày 09/07/2018

[5] Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 16348/QLD-ĐK ngày 09/07/2018

[6] Điều chỉnh tên của cơ sở sản xuất dược chất theo hồ sơ thông thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, mã hồ sơ: 2550/TĐTN, ngày 26/07/2018;

[7] Thay đổi tên cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở sản xuất dược chất, tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 6925/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 và công văn số 11399/QLD-ĐK ngày 19/06/2018 của Cục Quản lý Dược

[8] Thay đổi tên cơ sở sản xuất thuốc theo công văn số 6925/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 của Cục Quản lý Dược; thay đổi tên cơ sở sản xuất dược chất theo hồ sơ thông thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, mã hồ sơ: 2559/TĐTN, ngày 26/07/2018;

[9] Thay đổi cách ghi địa chỉ cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 15802/QLD-ĐK ngày 10/08/218 của Cục Quản lý Dược;

[10] Thay đổi tên cơ sở sản xuất thuốc theo công văn số 14017/QLD-ĐK ngày 23/07/2018 của Cục Quản lý Dược; Thay đổi cơ sở sản xuất dược chất, tiêu chuẩn dược chất theo công văn số 16856/QLD-ĐK ngày 31/08/2018 của Cục Quản lý Dược.

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 17964/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 17964/QLD-ĐK Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 17964/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close