BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1929/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 300/HQHCM-GSQL ngày 31/01/2019 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc khai sai mã loại hình, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở trình bày tại công văn số 300/HQHCM-GSQL và để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công kiểm tra, đánh giá việc khai sai mã loại hình đối với tờ khai số 102034338340/E31 ngày 30/5/2018 của Công ty TNHH Len Thiên Hà; tờ khai số 101580229000/E31 ngày 29/8/2017 của công ty TNHH SX TM XNK Nguyệt Phát và thực hiện đối chiếu thông tin dữ liệu của 02 tờ khai nêu trên với hợp đồng, hồ sơ hải quan nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, lượng tồn kho nguyên liệu và thành phẩm,... để xác định hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai doanh nghiệp khai sai mã loại hình có được sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu hay không. Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp, đáp ứng các yêu cầu quản lý đối với loại hình gia công, không phát hiện việc gian lận, không lợi dụng do khai sai mã loại hình thì chấp nhận tờ khai các tờ khai đã khai sai mã loại hình E31 - nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu như tờ khai xuất khẩu loại hình E21 - nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài để làm các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1929/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai sai mã loại hình do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu 1929/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 04/04/2019
Ngày có hiệu lực 04/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1929/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai sai mã loại hình do Tổng cục hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close