TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1934/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu EAV

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1523/HQBRVT-GSQL ngày 05/6/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày vướng mắc liên quan đến các C/O mẫu EAV số tham chiếu KZVN810100548 ngày 20/4/2018 và KZVN810100534 ngày 19/4/2018 do Kazakhstan cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Chứng từ vận tải đường bộ từ Kazakhstan đến Trung Quốc cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch có liên quan do Kazakhstan và Trung Quốc cấp được coi là “chứng từ hỗ trợ” quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương nếu thể hiện được đầy đủ thông tin địa điểm xếp hàng, dỡ hàng tại Kazakhstan, Trung Quốc và Việt Nam.

2. Địa chỉ của phòng cấp “Chamber of entrepreneurs of Astana city” đã được cập nhật tại công văn số 146/TCHQ-GSQL ngày 10/01/2018 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1934/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 1934/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 28/06/2018
Ngày có hiệu lực 28/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung


Công văn 1934/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close