BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19538/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 1073/CV-ĐK/DMC ngày 21/09/2018 của Công ty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco; văn thư số 0918-178/DAV-RA ngày 21/09/2018 của Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam; Văn thư số 86/CV ngày 24/09/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình; Văn thư số 142/2018/OPV-ĐK ngày 02/10/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ÐK (Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số: 19538/QLD-ĐK ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Paracetamol Kabi 1000

VD-19568-13

10/09/2019

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Paracetamol

USP 40

SpecGx LLC.

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA

USA

2

Lincomycin 500 mg

VD-24991-16

15/07/2021

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Lincomycin hydrochloride

EP 8.0

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District Zhumadian, Henan Province, China. 463000

CHINA

3

Star Sore Throat

VD-30472-18

05/07/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lidocaine

EP 7.0

Moehs Catalana, S.L

Poligono industrial Rubi Sur C/César Martinell I Brunet, 12A-08191 Rubi (Barcelona-Spain)

Spain

4

Opesinkast 4

VD-24246-16

23/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Montelukast sodium

USP 36/NF31.

Hetero Drugs Limited.

Sy.No.213, 214 & 255, Bonthapally Village, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State, India

India

5

Opesinkast 5

VD-24247-16

23/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Montelukast sodium

USP 36/NF31

Hetero Drugs Limited

Sy.No.213, 214 & 255, Bonthapally Village, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State, India

India

6

Opesinkast 10

VD-24245-16

23/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Montelukast sodium

USP 36/NF31

Hetero Drugs Limited

Sy.No.213, 214 & 255, Bonthapally Village, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State, India

India

7

Pologyl

VD-29088-18

22/02/2022

Công ty CP dược phẩm Quảng Bình

Spiramycin

EP 7.0

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District Zhumadian, Henan Province, China, 463000

China

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 19538/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 19538/QLD-ĐK Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 19538/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close