BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 1873/HQTH-NV ngày 17/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; điểm 55 phụ lục II Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì khu kinh tế thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Điều 3 Nghị định 118/2014/NĐ-CP;

Căn cứ khoản 6, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, khoản 6, khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Chính phủ;

Căn cứ khoản 11, khoản 13 Điều 16, khoản 1 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 39 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;

Căn cứ quy định tại điểm 4 Điều 1 Thỏa thuận Bảo lãnh và Cam kết của Chính phủ (GGU) ngày 15/01/2013 quy định: “Ngày vận hành thương mại nghĩa là ngày nhà máy lọc dầu do NSRP xây dựng và vận hành đạt được ngày nghiệm thu ban đầu theo các hợp đồng xây dựng liên quan”.

Căn cứ Điều 5 Phụ lục B bản GGU quy định: “NSRP được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng mà trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của NSRP.

Ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nêu trên cũng sẽ áp dụng đối với các máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu mà trong nước có thể sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của NSRP nhưng theo đánh giá của NSRP chưa đáp ứng quy cách hoặc chưa phù hợp cho Dự án NSRP, theo Danh mục đăng ký được Chính phủ (thông qua Bộ Công Thương) chấp thuận bằng văn bản”.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU quy định: Kể từ ngày vận hành thương mại, NSRP được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng theo đánh giá của NSRP, chưa đáp ứng quy cách yêu cầu của dự án NSRP.

1. Đối với vướng mắc nêu tại điểm 1, điểm 2 công văn 1873/HQTH-NV

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm (kể từ ngày vận hành thương mại) đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm theo quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU để sản xuất mặt hàng xăng và để phục vụ cho phòng thí nghiệm của dự án. Trường hợp nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm nhập khẩu hàng hóa phát sinh trước ngày vận hành thương mại hoặc quá 05 năm kể từ ngày vận hành thương mại thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xác định rõ ngày vận hành thương mại, có văn bản thông báo cho cơ quan hải quan làm cơ sở miễn thuế 05 năm đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm theo quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU.

2. Đối với vướng mắc nêu tại điểm 3 công văn 1873/HQTH-NV

Đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU.

Đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm nhập khẩu đã sản xuất được nhưng theo đánh giá của NSRP chưa đáp ứng quy cách yêu cầu của dự án NSRP quy định tại Điều 8 Phụ lục B bản GGU: Bộ Tài chính có công văn số 4003/BTC-TCHQ ngày 4/4/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ và sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- VPTC (để biết);
- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (thay trả lời công văn số 117/2019/NSRP-HPC);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2020/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 08/04/2019
Ngày có hiệu lực 08/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close