VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2280/VPCP-CN
V/v gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể.

Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay: Thay thế Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ bằng Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này

Văn phòng Chính phủ xin gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 nêu trên để Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, T.lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TCHỨC
NAME OF ORGANIZATION
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

TỜ KHAI

Cấp lại giấy chứng nhận/sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh thông tin

Application for reissuing certificate/Amending information in issued certificate

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/APPLICANT

1. Tên/Full name: …………………………………………………………………………………..

2. Quốc tịch/Nationality: ……………………………………………………………………………

3. Địa chỉ/Address: …………………………………………………………………………………

4. Điện thoại/Tel: ……………………………………………………………………………………

II. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP/ISSUED CERTIFICATE

1. Số/No: …………………………………………………………………………………………….

2. Ngày Cấp/Date of issued: ………………………………………………………………………

3. Nội dung đăng ký/Registration information: …………………………………………………..

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ/REQUEST

Cấp lại giấy chứng nhận/Reissue

Lý do cấp lại/Reason(s): …………………………………………………………..

Sửa chữa, bsung, điều chỉnh thông tin/Additional or amended information

- Nội dung sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh/Details: ……………………………..

- Lý do sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh/Reason(s): ……………………………...

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai/ Attachments:

Ngày  tháng  năm
Date  month  year
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/APPLICANT
(Ký/đóng dấu)/(Signature/seal)

 

Tôi xin cam đoan các thông tin trong Tờ khai là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong Tờ khai này.

I declare that all particulars supplied in this application are correct and complete and shall fully be responsible for the provided information.

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2280/VPCP-CN năm 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2280/VPCP-CN Ngày ban hành 22/03/2019
Ngày có hiệu lực 22/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2280/VPCP-CN năm 2019 gửi bổ sung Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục theo Nghị định 07/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close