CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 71/TTr-CP ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 38 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Phú Trọng

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI KON TUM ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 561/QĐ-CTN ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Y Ngin, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Ngin

Giới tính: Nữ

2.

A Quỳnh, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Quỳnh

Giới tính: Nam

3.

A Ngân, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Ngân

Giới tính: Nam

4.

A Lăng, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Lăng

Giới tính: Nam

5.

Xiêng Lăng Nhương, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Răng, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Nhương

Giới tính: Nam

 

6.

Xiêng Lăng Nghiếu, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Răng, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Nghiếu

Giới tính: Nam

7.

A Ngọ, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Ngọ

Giới tính: Nam

8.

Brol Thị, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Đắk Răng, Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Brol Thị

Giới tính: Nam

9.

Y Quyết, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Nông Nhầy 2, xã Đắk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Quyết

Giới tính: Nữ

10.

Thao Tui, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Iệc, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Thao Tui

Giới tính: Nam

11.

Y Biêng, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Răng, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Biêng

Giới tính: Nữ

12.

Y Pheng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Ka, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Pheng

Giới tính: Nữ

13.

Y Son, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Son

Giới tính: Nữ

14.

Nàng Nhục, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Nàng Nhục

Giới tính: Nữ

15.

Thao Say, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Thao Say

Giới tính: Nam

16.

Y Sro, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Sro

Giới tính: Nữ

17.

A Nheng, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Nheng

Giới tính: Nam

18.

Nàng Sâu Nay, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Nàng Sâu Nay

Giới tính: Nữ

19.

Y Thát, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Tà Ka, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Thát

Giới tính: Nữ

20.

Y Nang, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Nang

Giới tính: Nữ

21.

A Lý, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Lý

Giới tính: Nam

22.

A Nhẻn, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Xây, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Nhẻn

Giới tính: Nam

23.

Y Brêm, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Dục Lang, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Brêm

Giới tính: Nữ

24.

Y Chồi, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Dục Lang, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Chồi

Giới tính: Nữ

25.

Y Phảy, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Dục Lang, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Phảy

Giới tính: Nữ

26.

A Đai, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk AK, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Đai

Giới tính: Nam

27.

Y Prép, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk AK, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Prép

Giới tính: Nữ

28.

Say Xạ Nạ, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ôn, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Say Xạ Nạ

Giới tính: Nam

29.

Y Phon, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Măng Tách, xã Đắk Long, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Phon

Giới tính: Nữ

30.

A Thạo, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Thạo

Giới tính: Nam

31.

Y Neo, sinh năm 1964 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Neo

Giới tính: Nữ

32.

A Hôn, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: A Hôn

Giới tính: Nam

33.

Y Tha, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Tha

Giới tính: Nữ

34.

Y Bay, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Kon Boong, Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Bay

Giới tính: Nữ

35.

Y Tuyết, sinh ngày 10/7/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Ri Mẹt, xã Đắk Môn, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Tuyết

Giới tính: Nữ

36.

Y De, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Ung, xã Đắk Nhoong, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y De

Giới tính: Nữ

37.

Y Sắc, sinh ngày 15/5/1996 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Broong Nọi, xã Đắk Nhoong, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Sắc

Giới tính: Nữ

38.

Y Hổ, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Thôn Đắk Nớ, xã Đắk Nhoong, Đắk Glei, Kon Tum

Lấy tên gọi Việt Nam: Y Hổ.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 561/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 38 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 561/QĐ-CTN Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày có hiệu lực 03/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 561/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 38 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Kon Tum do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close