TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/TXNK-TGHQ
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 7021/HQHP-TXNK ngày 14/6/2017 về việc xác định trị giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.

- Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trên cơ sở nội dung giải trình, các chứng từ tài liệu do doanh nghiệp cung cấp, căn cứ trình tự, nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thu thập các nguồn thông tin theo quy định tại Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2015 của Tổng cục Hải quan, công văn 328/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2016 và các văn bản hướng dẫn về trị giá hải quan để thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Trường hợp có kiến nghị về đề xuất sửa đổi mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá thì thực hiện đề xuất sửa đổi theo đúng hướng dẫn tại công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ- HằngB (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2366/TXNK-TGHQ năm 2017 xác định trị giá tính thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2366/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2366/TXNK-TGHQ năm 2017 xác định trị giá tính thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close