TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2395/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3406/HQHN-GSQL ngày 28/9/2017 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin (mã HS 8471.50.90), ngày 08/9/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5934/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ nội dung công văn số 5934/TCHQ-GSQL (gửi kèm) để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2395/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2395/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 06/10/2017
Ngày có hiệu lực 06/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2395/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close