TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2445/TXNK-PL
V/v vướng mắc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 399/HQGLKT-NV ngày 28/3/2017 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc vướng mắc thực hiện Biểu thuế xuất khẩu. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về công văn số 1187/HQGLKT-NV ngày 08/11/2016 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 526/XNNK-PL ngày 15/11/2016 chuyển đến Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính xử lý. Hiện nay, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các bộ ngành và các đơn vị liên quan trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các vướng mắc liên quan đến việc xác định hàng hóa thuộc nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu (gọi tắt là nhóm 211) ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, trong đó bao gồm nội dung về việc xác định tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng đối với hàng hóa xuất khẩu.

2. Đối với các mặt hàng được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu: đã được hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, các mặt hàng sắt, thép và các mặt hàng khác được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu thì thực hiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với từng dòng hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Cục Thuế XNK thông báo để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Văn phòng Tổng cục Hải quan (để biết);
- Lưu: VT, PL-Đương (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2445/TXNK-PL năm 2017 vướng mắc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 2445/TXNK-PL Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2445/TXNK-PL năm 2017 vướng mắc áp dụng Biểu thuế xuất khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close