TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/GSQL-GQ3
V/v xuất khẩu khoáng sản phục vụ nghiên cứu

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1916/HQHN-GSQL ngày 21/06/2018 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc xuất khẩu khoáng sản phục vụ nghiên cứu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/06/2017 thì Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương ban hành các danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu khoáng sản theo giấy phép, điều kiện.

Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản phi kim loại, khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp.

Liên quan đến một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước với tài nguyên cát, ngày 10/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ có công văn số 602/TTg-CN chỉ đạo “Thực hiện chủ trương không xuất khẩu khoáng sản thô (bao gồm cả cát); chỉ xuất khẩu các loại sản phẩm đã qua chế biến sâu, có giá trị.”

Triển khai công văn số 602/TTg-CN nêu trên, ngày 10/07/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 2068/GSQL-GQ1 ngày 10/07/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

2. Theo nội dung trình bày của Viện cơ điện tử CIE tại công văn số 14/MICIE-CP ngày 15/06/2018 (gửi kèm công văn số 1916/HQHN - GSQL của Cục Hải quan TP. Hà Nội) chưa nêu rõ thông tin mô tả hàng hóa bao gồm mã HS và các chỉ tiêu thông tin cơ, lý hóa của sản phẩm, do vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ thực tế đối chiếu với các quy định trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2448/GSQL-GQ3 năm 2018 về xuất khẩu khoáng sản phục vụ nghiên cứu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2448/GSQL-GQ3 Ngày ban hành 08/08/2018
Ngày có hiệu lực 08/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2448/GSQL-GQ3 năm 2018 về xuất khẩu khoáng sản phục vụ nghiên cứu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close