TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2478/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng hàng NK

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của liên Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Trên cơ sở buổi làm việc ngày 13/10/2017 với đại diện Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương, Cục GSQL về Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về việc thông quan đối với hàng hóa kiểm tra chất lượng:

Đối với hàng hóa nhập khẩu kiểm tra chất lượng nhóm 2 theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ (bao gồm cả mặt hàng thép thuộc Phụ lục II, III ban hành kèm Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN): Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục hải quan trực thuộc căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 quy định về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN) của Bộ Khoa học và Công nghệ để thông quan hàng hóa; không yêu cầu người khai hải quan phải nộp kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng. Cụ thể:

a) Đối với mặt hàng thép (trừ thép làm cốt bê tông): Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa;

b) Đối với mặt hàng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em, thép làm cốt bê tông, thiết bị điện và điện tử (an toàn, tương thích điện từ): Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa;

c) Đối với mặt hàng xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Người nhập khẩu nộp bản sao y bản chính Thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

2. Đối với các nội dung vướng mắc khác liên quan đến Thông tư 02/2017/TT-BKHCN, Thông tư 07/2017/TT-BKHCN, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và có ý kiến hướng dẫn cụ thể sau.

Cục GSQL về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2478/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 2478/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Số hiệu 2478/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày có hiệu lực 16/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 2478/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close