TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu cát từ nội địa vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2034/HQHCM-GSQL và công văn số 2912/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc liên quan đến việc xuất khẩu cát từ nội địa và khu chế xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9826/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nội dung “Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài.”

Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 250/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất khẩu cát từ nội địa vào khu chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 250/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày có hiệu lực 24/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 250/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất khẩu cát từ nội địa vào khu chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close