TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2524/GSQL-GQ1
V/v lưu hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam.
(Đ/c: Lô 3, TS 6, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số SEPV300718-01 đề ngày 30/7/2018 của Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam (Công ty) về việc lưu giữ hồ sơ hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

“1. Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận mua bán hàng hóa được xác lập bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu. Trong đó, người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua và nhận thanh toán; người mua có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận; hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua, qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam hoặc từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa hoặc từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan.”

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung Điều 16a về lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

“1. Hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ gồm:

...đ) Hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...hoặc các chứng từ có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương....

2. Người khai hải quan chịu trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Khoản 1 Điều này trong thời hạn theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan....Bản chính có thể được thể hiện dưới dạng chứng từ điện tử hoặc chứng từ giấy.

Trường hợp bản chính dưới dạng chứng từ giấy đã nộp cho cơ quan hải quan, người khai hải quan phải lưu bản chụp. Đối với chứng từ dưới dạng điện tử, người khai hải quan phải lưu bản điện tử...”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan thì chứng từ điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư thì bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành.

Như vậy, người khai hải quan phải lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và các chứng từ liên quan (trong đó có đơn hàng nếu đơn hàng thể hiện đầy đủ các nội dung của bản hợp đồng mua bán hàng hóa) trong thời gian quy định của pháp luật, trường hợp các chứng từ điện tử thì phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2524/GSQL-GQ1 năm 2018 về lưu hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2524/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày có hiệu lực 13/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2524/GSQL-GQ1 năm 2018 về lưu hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close