TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2530/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời các công văn số 1920/HQBD-GSQL ngày 27/7/2018 và 1957/HQBD-GSQL ngày 31/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đưa hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật về bảo quản

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng II tại công văn số 76/KD2 ngày 02/7/2018 đề giải quyết thủ tục đưa hàng về bảo quản theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

2. Về việc hủy tờ khai nhập khẩu bị trùng số vận đơn.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện việc hủy tờ khai như đối với trường hợp Hệ thống gặp sự cố theo quy định tại điểm b.3 Khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2530/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2530/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày có hiệu lực 13/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2530/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close