TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2531/GSQL-GQ5
V/v đưa hàng hóa nhập khẩu từ ICD Gia Lâm về địa điểm Hateco để làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hateco Logistics.
(Đ/c: khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 0608/2018/CV-HTL ngày 6/8/2018 của Công ty cổ phần Hateco Logistics về việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ ICD Gia Lâm về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung để chờ làm thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Các văn bản quy phạm pháp luật trên không quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan từ địa điểm làm thủ tục hải quan đến địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung để chờ làm thủ tục hải quan.

Do vậy, đối với kiến nghị của Công ty cổ phần Hateco Logistics là chưa có cơ sở để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty cổ phần Hateco Logistics biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ5.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2531/GSQL-GQ5 năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ ICD Gia Lâm về địa điểm Hateco để làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2531/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày có hiệu lực 13/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2531/GSQL-GQ5 năm 2018 về đưa hàng hóa nhập khẩu từ ICD Gia Lâm về địa điểm Hateco để làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close