BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2576/BVTV-KH
V/v hoãn triển khai thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Ngày 25/9/2018 Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã có văn bản số 2529/BVTV-KH gửi quý Tổng cục về việc thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu từ 01/10/2018 theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ và Chính phủ về một đầu mối quản lý. Tuy nhiên, do việc triển khai nhiệm vụ mới này phải được thực hiện đồng bộ với quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nên trước mắt Cục BVTV chưa thực hiện việc tích hợp hai thủ tục này vào thành một như đã thông báo trong công văn số 2529/BVTV-KH.

Vì vậy, bằng công văn này, Cục BVTV xin thông báo từ ngày 01/10/2018 việc thực hiện kiểm dịch thực vật, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu số vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Sau khi Thông tư sửa đổi, bổ sung được ban hành và có hiệu lực, Cục BVTV sẽ thông báo lại thời gian triển khai việc tích hợp hai thủ tục kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu đến quý Tổng cục.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Tổng cục ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (b/c);
- Cục Giám sát quản lý về Hải quan
- Các chi cục KDTV vùng (để thực hiện);
- Các TC chứng nhận sự phù hợp (để thực hiện)
- Cục Chăn nuôi; Tổng cục Thủy sản
- Lưu VT, KH.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2576/BVTV-KH năm 2018 về hoãn thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu 2576/BVTV-KH Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục bảo vệ thực vật Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2576/BVTV-KH năm 2018 về hoãn thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành
Mục lục

Mục lục

Close