B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2702/LĐTBXH-TE
V/v phối hợp xây dựng Đề án và báo cáo kết quả triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam;
- Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, nghiên cứu xây dựng “Đề án huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan báo cáo về tình hình triển khai các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, vui chơi giải trí, các hoạt động hỗ trợ về sữa học đường, áo ấm, lương thực và đồ dùng ấm cho trẻ em, trong đó ưu tiên trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Báo cáo của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 02437478426 hoặc 02437475626) trước ngày 15/7/2018 để tổng hợp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2702/LĐTBXH-TE năm 2018 về phối hợp xây dựng Đề án và báo cáo kết quả triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 2702/LĐTBXH-TE Ngày ban hành 09/07/2018
Ngày có hiệu lực 09/07/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2702/LĐTBXH-TE năm 2018 về phối hợp xây dựng Đề án và báo cáo kết quả triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close