TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2759/GSQL-GQ5
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: CN Công ty LD TNHH Nippon Express.
(Đ/c: tầng 17 tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 38/CV-NEV ngày 02/8/2018 của Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội đề nghị hướng dẫn đối với hàng gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa được phép gửi kho ngoại quan và hàng hóa không được gửi kho ngoại quan được quy định tại Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định trên, liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan của Công ty để thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ5 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2759/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2759/GSQL-GQ5 Ngày ban hành 05/09/2018
Ngày có hiệu lực 05/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2759/GSQL-GQ5 năm 2018 về hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close