TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2862/GSQL-GQ3
V/v TNTX máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH SX-TM Ngọc Thành;
(đ/c: 762 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Thủ Đức)
- Công ty CP TM DV XNK Viên Phát;
(đ/c: 6B Calmette, p. Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM)

Trả lời các công văn số 1482/HQHCM-GSQL ngày 08/6/2018, số 1885/HQHCM-GSQL ngày 13/7/2018, số 1680/HQHCM-GSQL ngày 26/6/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 300818/NT ngày 30/8/2018 của Công ty TNHH SX-TM Ngọc Thành và công văn số VP/NS/1218 đề ngày 28/6/2018 của Công ty CP DV XNK Viên Phát về vướng mắc thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị để tân trang, sửa chữa hoặc thực hiện dịch vụ tiệt trùng thiết bị y tế, sau đó tái xuất trả lại khách hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 1005/XNK-THCS ngày 04/9/2018 của Cục Xuất nhập khẩu- Bộ Công thương, hoạt động đưa hàng hóa về Việt Nam để sửa chữa, thực hiện dịch vụ và thu phí sửa chữa, dịch vụ, sau đó tái xuất lại cho bên xuất khẩu không phải là hoạt động gia công hay hoạt động tạm nhập tái xuất theo quy định của Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương.

- Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình kinh doanh thông thường và phải tuân thủ chính sách mặt hàng, chính sách thuế theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý- Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và các Công ty có tên nêu trên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Mai Xuân Thành- PTCT (để b/c);
- VP TCHQ (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ3 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2862/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu 2862/GSQL-GQ3 Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2862/GSQL-GQ3 năm 2018 về tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close