TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/GSQL-GQ2
V/v thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1357/HQCT-NV ngày 27/07/2018 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đối với việc thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Chính phủ và điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2894/GSQL-GQ2 năm 2018 về thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 2894/GSQL-GQ2 Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2894/GSQL-GQ2 năm 2018 về thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close