VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/VPCP-QHQT
V/v Dự án xây dựng Trường THPT huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 450/UBND-CNXD ngày 25 tháng 3 năm 2019 về đề nghị cho phép chuyển hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Trường THPT huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào sang Lào phê duyệt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:

- Tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để đề xuất thời gian thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào (Dự án) cho phù hợp với khả năng bố trí vốn viện trợ (cân nhắc thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023), hoàn thiện hồ sơ Dự án và chuyển sang phía Lào thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ Dự án; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan trong quá trình triển khai; phối hợp chặt chẽ với phía Lào thực hiện công tác giám sát thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình, không làm phát sinh tổng mức đầu tư; phối hợp chặt chẽ, báo cáo các cơ quan chức năng của Việt Nam định kỳ theo quy định, hoặc trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, Vụ KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 2996/VPCP-QHQT năm 2019 về Dự án xây dựng Trường trung học phổ thông huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 2996/VPCP-QHQT Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày có hiệu lực 12/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 2996/VPCP-QHQT năm 2019 về Dự án xây dựng Trường trung học phổ thông huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close