TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3167/GSQL-GQ1
V/v kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2061/TY-KD ngày 31/8/2018 và công văn số 2301/TY-TTr,PC ngày 01/10/2018 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển các công văn của Cục Thú y dẫn trên để các đơn vị nghiên cứu, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết./.

(Gửi kèm công văn số 2061/TY-KD và công văn số 2301/TY-TTr,PC của Cục Thú y)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý rủi ro (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3167/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3167/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3167/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm dịch đối với mặt hàng cá bào khô nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close