TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/TXNK-DTQLT
V/v nợ lệ phí HQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Châu Thanh Khoa.
(Số 49 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 01-2018/CV-HQ ngày 27/12/2018 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Châu Thanh Khoa về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 03/01/2019, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Châu Thanh Khoa, MST: 0310358934 còn nợ quá hạn lệ phí hải quan của 45 tờ khai với tổng số tiền 900.000 đồng (danh sách tờ khai kèm theo).

Đề nghị Công ty nộp số tiền lệ phí còn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước, trường hợp Công ty đã nộp tiền thì kiểm tra lại chứng từ nộp tiền vào liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn trả lời: 216/115 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DTQLT-Dũng (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 320/TXNK-DTQLT năm 2019 về nợ lệ phí hải quan do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 320/TXNK-DTQLT Ngày ban hành 07/01/2019
Ngày có hiệu lực 07/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 320/TXNK-DTQLT năm 2019 về nợ lệ phí hải quan do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close