TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/GSQL-GQ4
v/v vướng mắc C/O mẫu EAV

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trả lời công văn số 1584/HQHNN-NV ngày 3/10/2018 v/v vướng mắc C/O mẫu EAV của Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục IV mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương thì ô số 1 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV phải thể hiện tên, địa chỉ và tên quốc gia của người xuất khẩu.

Do vậy, thông tin về người xuất khẩu thể hiện tại ô số 1 của C/O số tham chiếu VN8020000011 do Nga cấp ngày 17/9/2018 không có thông tin địa chỉ, quốc gia người xuất khẩu thì không đủ cơ sở để xem xét. Đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh hướng dẫn Chi cục hải quan Ninh Bình từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Hà Nam Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3217/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3217/GSQL-GQ4 Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3217/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close