BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3634/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Đ/c: Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3080/CV-CTS.THUE ngày 05/06/2018 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 30/5/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3104/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Đề nghị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3634/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3634/TCT-CS Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3634/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close