BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3683/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Create Medic
(Đ/c: Lô 303 - Đường 7A - KCN Amata -phường Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8413/VPCP-ĐMDN ngày 5/9/2018 và công văn số 9049/VPCP-ĐMDM ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ kèm theo bản sao kiến nghị của Bà Lưu Thị Lưu Vân và Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về chính sách thuế, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi địa giới hành chính, Bộ Tài chính đã có công văn số 5095/BTC-CST ngày 20/4/2017 trả lời Tập đoàn Amata (Thái Lan), Tổng cục Thuế đã có công văn số 2261/TCT-CS ngày 7/6/2018 trả lời Công ty TNHH Nicca Việt Nam (bản photocopy các công văn kèm theo).

Đề nghị Công ty TNHH Việt Nam Create Medic liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Create Medic được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3683/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3683/TCT-CS Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3683/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close