TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3691/GSQL-GQ1
V/v khai bổ sung

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1906/HQCT-NV ngày 19/10/2018 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ liên quan đến vướng mắc trong việc thông quan hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Hải quan năm 2014, quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải và quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa thuộc tờ khai số 10209385746/A11 của Công ty TNHH SXKD XNK Đông Dương trường hợp nhãn hiệu hàng hóa trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu khác so với nội dung khai báo trên tờ khai hải quan, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp khai bổ sung nội dung khai báo trên tờ khai hải quan cho phù hợp với nội dung thể hiện tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và nộp các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Về nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ.

Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do người khai hải quan nộp, và Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu trường hợp đủ cơ sở xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp, hàng hóa đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì thực hiện giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định.

2. Về C/O

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ thông tin khai báo về tên hàng, số lượng, quy cách, mô tả hàng hóa, mã số HS trên hồ sơ chứng từ có liên quan đối chiếu với thông tin thể hiện trên C/O; trường hợp xác định C/O phù hợp và không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ của hàng hóa thì xem xét chấp nhận C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Quân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3691/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu 3691/GSQL-GQ1 Ngày ban hành 16/11/2018
Ngày có hiệu lực 16/11/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3691/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai bổ sung thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close