BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/TCT-VP
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/04/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, Tổng cục Thuế đính chính lại nội dung như sau:

Tại Điểm 2.1, Khoản 2, Phần II (dòng thứ 4 từ trên xuống, trang 9) Quy trình kèm theo Quyết định số 829/QĐ-TCT:

Đã ghi là: Bước 4.

Sửa lại là: Bước 3.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Trần Văn Phu (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế;
- ĐD VP TCT tại tp HCM;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TVQT(AC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Quách Hào Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 3788/TCT-VP năm 2018 về đính chính Quyết định 829/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 3788/TCT-VP Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 3788/TCT-VP năm 2018 về đính chính Quyết định 829/QĐ-TCT do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close