BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4005/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phương Duy
(địa chỉ: Lô 2-18C, KCN Trà Nóc II, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/2018/PD ngày 05/07/2018 của Công ty TNHH Phương Duy đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng D-Glucosamine. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 5%;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 10%;

Căn cứ những hướng dẫn nêu trên, trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% như quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp xác định mặt hàng D-Glucosamine là thực phẩm chức năng, có đăng ký lưu hành theo quy định của Bộ Y tế thì thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% như quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Phương Duy được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Kê khai (TCT);
- Cục Thuế TP Cần Thơ;
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4005/TCT-CS năm 2018 trả lời vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4005/TCT-CS Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4005/TCT-CS năm 2018 trả lời vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close