BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4007/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Du lịch, sản xuất thương mại Hương Phong
(Đ/c: Số 01 Nguyễn Du, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 247/CV-HP ngày 09/5/2018 của Công ty TNHH Du lịch, sản xuất thương mại Hương Phong hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với giao dịch mua bán hàng hóa mà điểm giao hàng ở ngoài Việt Nam. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 17/4/2018, Cục Thuế tỉnh Bà rịa Vũng tàu đã có công văn số 3058/CT-TTHT trả lời về việc lập hóa đơn, thuế suất thuế GTGT là phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Du lịch, sản xuất, thương mại Hương Phong được biết và liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4007/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch mua bán hàng hóa mà điểm giao hàng ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4007/TCT-CS Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4007/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch mua bán hàng hóa mà điểm giao hàng ở ngoài Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close