TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40683/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện
(Đ/c: Số 61 Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
- MST: 0100686865)

Trả lời công văn số 05/17KT-TBBĐ đề ngày 04/5/2017 và công văn số 211KT-TBBĐ ngày 05/06/2017 của Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về xác định số thuế TNDN phải nộp như sau:

“Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

    =   

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Tổng chi phí của doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên.

….”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tháng 12 năm 2015 Công ty thực hiện đóng cửa Nhà máy 1 tại Hà Nội; từ ngày 01/07/2016 chuyển đổi Nhà máy 2 từ Hà Nội sang Khu công nghiệp VSIP thuộc tỉnh Bắc Ninh thì tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do Công ty tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế TNDN cho kỳ tính thuế năm 2015 (kỳ tính thuế đầu tiên có sự thu hẹp cơ sở hạch toán phụ thuộc). Từ kỳ tính thuế năm 2016, tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định theo công thức tại Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán TNDN năm 2015 và tỷ lệ chi phí này được sử dụng ổn định để kê khai, nộp thuế TNDN cho các năm tiếp sau.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 2:
- Phòng KK-KKT;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 40683/CT-TTHT năm 2017 về tỷ lệ chi phí đơn vị phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 40683/CT-TTHT Ngày ban hành 16/06/2017
Ngày có hiệu lực 16/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 40683/CT-TTHT năm 2017 về tỷ lệ chi phí đơn vị phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close