BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4180/BGDĐT-GDTC
V/v báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào dịp nghỉ hè, nghỉ lễ. Để khắc phục, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, việc triển khai phòng, tránh tai nạn đuối nước, trong đó các mô hình dạy bơi cho học sinh đã và đang được tổ chức hiệu quả ở nhiều địa phương, nhà trường trên cả nước. Đây là dấu hiệu tích cực, khả quan trong chiến dịch đẩy lùi tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trong thời gian tới.

Để khảo sát, đánh giá tình hình kết quả triển khai, các điều kiện cơ sở vật chất tại các địa phương, nhà trường nhằm giúp công tác quản lý, chỉ đạo phòng, tránh tai nạn đuối nước và dạy bơi cho học sinh đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình triển khai Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, tránh tai nạn đuối nước.

2. Thống kê số liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ cho việc phổ cập bơi, tình hình tai nạn đuối nước đối với học sinh (theo mẫu báo cáo gửi kèm).

3. Thuận lợi, khó khăn.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc triển khai, thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2018, qua (Vụ Giáo dục thể chất), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. E.mail: [email protected]/ [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ngũ Duy Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4180/BGDĐT-GDTC năm 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 4180/BGDĐT-GDTC Ngày ban hành 11/09/2017
Ngày có hiệu lực 11/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4180/BGDĐT-GDTC năm 2017 báo cáo tình hình triển khai phòng, chống tai nạn đuối nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close