TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4358/TXNK-TGHQ
V/v phí bản quyền phim

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1701/HQHCM-TXNK ngày 27/6/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nêu vướng mắc về phí bản quyền phim của Công ty TNHH TM-DV Quảng cáo T.N&K (MST: 0302829509). Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 808/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2011 trả lời vướng mắc về thuế của phí bản quyền phim cho Công ty TNHH TM-DV Quảng cáo T.N&K (gửi kèm theo công văn này). Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của công văn số 808/TCHQ-TXNK nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4358/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền phim do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu 4358/TXNK-TGHQ Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày có hiệu lực 03/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế xuất nhập khẩu Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4358/TXNK-TGHQ năm 2018 về phí bản quyền phim do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close