BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/TCHQ-PC
V/v vướng mắc thực hiện báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1288/HQĐNa-CBL ngày 14/6/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc thực hiện báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính được quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Khoản 1 Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2017 (trừ trường hợp không phải báo cáo theo hướng dẫn tại Điểm 47 Công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan). Theo đó, trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại các văn bản này là hành vi vi phạm pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này đã được quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 26/5/2016)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/TCHQ-PC
V/v vướng mắc thực hiện báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1288/HQĐNa-CBL ngày 14/6/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc thực hiện báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính được quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Khoản 1 Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2017 (trừ trường hợp không phải báo cáo theo hướng dẫn tại Điểm 47 Công văn số 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan). Theo đó, trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại các văn bản này là hành vi vi phạm pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này đã được quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 26/5/2016)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4443/TCHQ-PC năm 2017 vướng mắc thực hiện báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4443/TCHQ-PC Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4443/TCHQ-PC năm 2017 vướng mắc thực hiện báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close