BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4523/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ XNK Thành Phát.
(KCN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TP2017/03 ngày 08/6/2017 của Công ty CP DV XNK Thành Phát (Công ty) về mã HS đối với mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo do Công ty nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã gửi mẫu hàng do Công ty gửi để xin ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới. Tổ chức Hải quan thế giới đã có văn bản số 16NL0298-KO ngày 25/8/2016 phân loại mặt hàng vào nhóm 22.02, phân nhóm 2202.90.

Do đó, đề nghị Công ty thực hiện phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo vào mã số 2202.90.30 theo Thông báo kết quả phân loại số 3261/TB-TCHQ ngày 20/4/2016 và công văn số 1860/TCHQ-TXNK ngày 22/3/2017 của Tổng cục Hải quan.

Hải quan thông báo để Công ty CP Dịch vụ XNK Thành Phát biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Dương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4523/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4523/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4523/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close