BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4644/TCT-KK
V/v: Điều chnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HSKT làm giảm số thuế phải nộp.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2514/CT-KK&KTT ngày 22/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp.

Căn cứ Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc nộp chậm tiền thuế;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn và theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4644/TCT-KK năm 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 4644/TCT-KK Ngày ban hành 23/11/2018
Ngày có hiệu lực 23/11/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4644/TCT-KK năm 2018 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close