BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4662/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.
(Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 851/PC-VPCP ngày 11/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 162/2018/CV-TTC-BH ngày 10/4/2018 của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa về việc kiến nghị các chính sách pháp luật đối với ngành đường Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn số 162/2018/CV-TTC-BH:

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2316/TCHQ-TXNK trả lời Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (đính kèm).

2. Đối với nội dung nêu tại điểm 3 và điểm 4 công văn số 162/2018/CV-TTC-BH:

Đề nghị Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa liên hệ với Bộ Công Thương để được trả lời cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4662/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 4662/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 07/08/2018
Ngày có hiệu lực 07/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4662/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close