BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc phân loại các mặt hàng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế”.

2. Theo Danh mục HS 2012, các mặt hàng thuộc nhóm 87.02 và 87.03 được phân loại theo kết cấu chủ yếu để chở người, số chỗ ngồi, loại xe, loại động cơ, dung tích xi lanh, ..., không phân biệt loại tham gia giao thông hoặc không tham gia giao thông.

3. Căn cứ mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính, các mặt hàng xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, dạng nguyên chiếc, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, được phân loại như sau:

a. Đối với loại chở 10 người trở lên, kể cả lái xe thuộc nhóm 87.02:

- Trường hợp là loại chạy dầu thì thuộc phân nhóm 8702.10 “- Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)”;

- Trường hợp là loại chạy xăng hoặc hoạt động bằng điện thì thuộc phân nhóm 8702.90 “- Loại khác”.

b. Đối với loại chở dưới 10 người thuộc nhóm 87.03:

- Trường hợp là xe chơi gôn thì thuộc mã số 8703.10.10 Xe ô tô chơi gôn, kể cả xe phục vụ sân gôn (golf buggies)”;

- Trường hợp là loại chạy xăng thì thuộc phân nhóm 8703.2x “- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện”, mã số cụ thể theo dung tích xi lanh;

- Trường hợp là loại chạy dầu thì thuộc phân nhóm 8703.3x “- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)”, mã số cụ thể theo dung tích xi lanh;

- Trường hợp là loại hoạt động bằng điện thì thuộc phân nhóm 8703.90 -- Xe hoạt động bằng điện”, nếu là xe ô tô đua nhỏ thì thuộc mã số 8703.90.12, nếu là xe hoạt động bằng điện loại khác thì thuộc mã số 8703.90.19.

4. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát mặt hàng nhập khẩu khai báo là xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, đối chiếu mô tả hàng hóa, hồ sơ tài liệu kèm theo mặt hàng và hướng dẫn trên để xác định mã số, áp dụng mức thuế theo quy định và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 31/7/2017.

5. Kể từ ngày 01/01/2018, việc áp dụng phân loại mã số hàng hóa được thực hiện theo Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý để thực hiện áp dụng phân loại mã số phù hợp cho từng mặt hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam (để biết);
- Cục Giám sát quản lý (để t/hiện);
- Cục KTSTQ (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 4711/TCHQ-TXNK năm 2017 về mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 4711/TCHQ-TXNK năm 2017 về mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu 4711/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày có hiệu lực 14/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 4711/TCHQ-TXNK năm 2017 về mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close