BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5070/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1588/CT-HCQTTVAC ngày 10/07/2018 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn xử lý đối với trường hợp xuất hóa đơn không theo thứ tự của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hướng dẫn về Nguyên tắc lập hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b.1, b.2 Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với việc lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn không theo quy định;

Trường hợp Công ty Cổ phần Du Lịch Bến Tre phân chia hóa đơn đặt in cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng và phát sinh sai sót lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định thì căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của người nộp thuế để xử lý theo Điểm b.1 nêu trên nếu sau khi phát hiện sai sót đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn hoặc Điểm b.2 nêu trên đối với các hành vi khác. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ những hướng dẫn nêu trên và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để xử lý phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5070/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 5070/TCT-CS Ngày ban hành 13/12/2018
Ngày có hiệu lực 13/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5070/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close