BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5116/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1786/HQAG-NV ngày 20/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) - Chi nhánh An Giang thuộc đối tượng là ngân hàng được phép thực hiện thanh toán mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại giữa Việt Nam và Campuchia bằng VND và KHR theo quy định tại Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004 và Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan theo nội dung tại công văn số 708/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2017 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL,

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5116/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 5116/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5116/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close